DOKUMENTER OG BROSJYRER


PCB - polyklorerte bifenyler - er en gruppe kjemiske stoffer med store helse og
miljøskadelige effekter. PCB ble i 1980 forbudt ved lov i Norge. Allikevel
finnes PCB i en rekke ulike eldre produkter og bygningsdeler som ennå er i bruk.

Hva kan du gjøre selv på det elektriske anlegget i hjemmet?
> Les mer


CE-merkingen kreves på alle produkter i Norge. Den angir at produktet er vurdert før det legges ut på markedet, og at det oppfyller EUs krav til helse, miljø og sikkerhet.
> Les mer
> Les mer Fakta om CE og samsvarserklæring
Skal du kjøpe bolig ?

> Les mer

Energimerking av bolig

EU-direktivet om energibruk i boliger, bakgrunnen for direktivet er at det eksisterer et stort potensial for energieffektivisering i boliger (bygg) som både kan bidra til redusert utslipp av klimagasser og bedre forsyningssikkerheten.

>Lesmer
Hvordan vil en elektroinstallatør forholde seg dersom du monterer utstyr som skulle vært montert av fagperson:
> Les mer dok.1
> Les mer dok.2