DOKUMENTER OG BROSJYRER

PCB - polyklorerte bifenyler - er en gruppe kjemiske stoffer med store helse og miljøskadelige effekter. PCB ble i 1980 forbudt ved lov i Norge. Allikevel finnes PCB i en rekke ulike eldre produkter og bygningsdeler som ennå er i bruk.

Hva kan du gjøre selv på det elektriske anlegget i hjemmet?


> Les mer

CE-merkingen kreves på alle produkter i Norge. Den angir at produktet er vurdert før det legges ut på markedet, og at det oppfyller EUs krav til helse, miljø og sikkerhet.


Les mer

Les mer Fakta om CE og samsvarserklæring

Skal du kjøpe bolig ?


Les mer
Energimerking av bolig

EU-direktivet om energibruk i boliger, bakgrunnen for direktivet er at det eksisterer et stort potensial for energieffektivisering i boliger (bygg) som både kan bidra til redusert utslipp av klimagasser og bedre forsyningssikkerheten.


>Les mer

Hvordan vil en elektroinstallatør forholde seg dersom du monterer utstyr som skulle vært montert av fagperson:


Les mer dok.1

Les mer dok.2